• Gua Maria Paroki Lodalem
  • Pelayanan Sakramen Ekaristi
  • Altar Paroki Lodalem
  • Perayaan Ekaristi

Rekreasi Pondok Kitab Suci

Posted on 8:28 PM by paroki_lodalem

Asiknya Kebersamaan Di Paroki Lodalem Dalam acara Pondok Kitab Suci - Olahraga Pagi


No Response to "Rekreasi Pondok Kitab Suci"

Leave A Reply